Pagpili ng mabisang pananalita sa pagbuo ng kahulugang