Panuto: Pag-aralan ang mga sumusunod na mga sitwasyon. Bilang isang